Aiseesoft

End User License Agreement

Tato smlouva EULA je právně závazná dohoda mezi koncovým uživatelem licence („koncový uživatel“) a Aiseesoft Studio, vývojář programu („Aiseesoft“), ​​upravujícím používání produktů Aiseesoft (dále jen „software“). Instalací softwaru souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami této smlouvy.

LICENCE PRODUKTU SOFTWARU

SOFTWARE PRODUKT je chráněn zákony o autorských právech a mezinárodními smlouvami o autorských právech a dalšími zákony a smlouvami o duševním vlastnictví. SOFTWAROVÝ PRODUKT je licencován, nikoli prodáván, pro použití pouze za podmínek této licence. Aiseesoft Studio si vyhrazuje všechna práva, která vám nejsou výslovně udělena.

1. UDĚLENÍ LICENCE

Tato smlouva EULA vám poskytuje následující práva týkající se SOFTWAROVÉHO PRODUKTU:
Po registraci obdržíte odnímatelnou, osobní, nevýhradní a nepřenosnou licenci k instalaci a aktivaci softwaru na jednom samostatném počítači výhradně pro vaše osobní a nekomerční použití. Nesmíte distribuovat ani zpřístupňovat software po síti, kde by mohl být používán více zařízeními současně, nebo jakýmkoli způsobem poskytovat software více uživatelům, pokud jste si nejprve nezakoupili alespoň licenci MULTI-USER od společnosti Aiseesoft Studio. Sdílení tohoto softwaru s jinými osobami nebo umožnění ostatním jednotlivcům prohlížet si obsah tohoto softwaru je v rozporu s touto licencí.

2. COPYRIGHT

Všechna práva a autorská práva k SOFTWAROVÉMU PRODUKTU (včetně, ale bez omezení na jakékoli obrázky, fotografie, animace, video, audio, hudbu a text začleněné do SOFTWAROVÉHO PRODUKTU), doprovodné tištěné materiály a jakékoli kopie SOFTWAROVÉHO PRODUKTU jsou ve vlastnictví Aiseesoft Studio. SOFTWARE PRODUKT je chráněn zákony o autorských právech a ustanoveními mezinárodních smluv. Proto musíte zacházet se SOFTWAROVÝM PRODUKTEM jako s jakýmkoli jiným materiálem chráněným autorskými právy a nesmíte ze Softwaru odstraňovat nebo skrývat žádná vlastnická oznámení, štítky nebo značky.

3. OMEZENÍ

Nesmíte a nesmíte dovolit jiným osobám, aby (a) reverzně inženýrovali, dekompilovali, dekódovali, dešifrovali, rozebírali nebo jakýmkoli způsobem odvozovali zdrojový kód z částí objektového kódu SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, pouze a pouze v takovém rozsahu, činnost je výslovně povolená příslušným zákonem bez ohledu na toto omezení; (b) upravovat, distribuovat nebo vytvářet odvozené díla SOFTWAROVÉHO PRODUKTU; (c) kopírovat (jiné než jednu záložní kopii), distribuovat, veřejně zobrazovat, přenášet, prodávat, pronajmout, pronajmout nebo jinak využívat SOFTWAROVÝ PRODUKT.

4. POPIS JINÝCH PRÁV A OMEZENÍ.

- COVER CD
Reprodukce a distribuce Aiseesoft Studio (pouze zkušební kopie) na různých obalových CD publikovaných přidruženými časopisy jsou povoleny. Do Aiseesoft Studio je však třeba zaslat kopii časopisu s CD.

- TERM
Tato licence je účinná až do ukončení. Můžete jej kdykoli ukončit zničením PRODUKTU SOFTWARE spolu se všemi jeho kopiemi. Tato licence bude rovněž ukončena, pokud nebudete dodržovat jakýkoli termín nebo podmínku této smlouvy. Po takovém ukončení souhlasíte se zničením SOFTWAROVÉHO PRODUKTU spolu se všemi jeho kopiemi.

OMEZENÁ ZÁRUKA

ŽÁDNÉ ZÁRUKY

Aiseesoft Studio výslovně odmítá jakoukoli záruku na SOFTWARE PRODUKT. SOFTWAROVÝ PRODUKT a veškerá související dokumentace jsou poskytovány „tak, jak jsou“, bez jakékoli záruky, ať výslovné nebo předpokládané, včetně, bez omezení, předpokládaných záruk nebo obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo neporušování. Veškeré riziko vyplývající z používání nebo výkonu SOFTWAROVÉHO PRODUKTU zůstává s vámi.

ODDĚLITELNOST

V případě, že jakékoliv ustanovení této smlouvy bude prohlášeno za neplatné nebo neplatné zákonem nebo soudním rozhodnutím, strany souhlasí s tím, že všechna ostatní ustanovení, která nebyla prohlášena za neplatnou nebo neplatnou, zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

Aiseesoft Studio ani jeho dodavatelé v žádném případě nenesou odpovědnost za jakékoli škody (včetně, mimo jiné, škod způsobených ztrátou obchodních zisků, přerušení podnikání, ztrátou obchodních informací nebo jakoukoli jinou majetkovou škodou) vzniklé použitím nebo nemožností používat tento produkt Aiseesoft, i když bylo Aiseesoft Studio upozorněno na možnost takových škod.

RŮZNÉ

1. Aiseesoft Studio vám nedovoluje používat náš SOFTWARE PRODUKT k ničemu, co porušuje místní zákon. Pokud k nezákonné činnosti používáte náš SOFTWARE PRODUKT, výsledný výsledek je na vaši vlastní odpovědnost. Pokud s touto položkou nesouhlasíte, neinstalujte a / nebo nepoužívejte SOFTWARE PRODUKT.

2. Konečný výklad je ponechán na našem uvážení. Máte-li jakékoli dotazy týkající se této smlouvy EULA, nebo pokud chcete z jakéhokoli důvodu kontaktovat studio Aiseesoft Studio, napište nám podpora@aiseesoft.com.

OSTATNÍ PODMÍNKY

Aiseesoft Studio si vyhrazuje právo tuto dohodu bez oznámení změnit, v závislosti na změně souvisejících zákonů, předpisů a obchodní strategie. Upravená verze bude zveřejněna na našem webu. Pokud nesouhlasíte s některými podmínkami této smlouvy, ukončete používání SOFTWAROVÉHO PRODUKTU; vaše další používání se považuje za souhlas s touto dohodou.

Aiseesoft Studio má pravomoc provést konečný výklad a revizi této dohody v maximálním rozsahu povoleném zákonem.